Công ty xi măng Nghi Sơn

Công ty xi măng Nghi Sơn

Công ty Xi măng Nghi Sơn (NSCC) là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty