Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Công ty CP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Ngày 16-5-2009, cảng Sài Gòn - Hiệp Phước ( nằm trong Khu Công Nghiệp Hiệp Phước